ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି !! ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଦେଶ ଚଳିବ କେମିତି ବୋଲି କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ । କହିଲେ, ଆମକୁ ନୁହେଁ କମ୍ପାନୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ

142

Comments are closed.