aòaû\ùe _ZõRkò ^êWêfþi

8

^êWêfè aòaû\ û ù^iþùf cûMò ^êWêfi _ùe Gùa aòaû\ùe _ZõRkò ^êWêfè û Gjûe cû^Kê ù^A _âgÜ CVûAQò `êW iòKêýeòUò I WâMè @ûWcò^ùÁâi^ û _ûZRõkò @Uû ^êWêfè Kc cû^e ùaûfò G`GiWòG _leê Kêjû~ûA[òaû iìP^û còkòQò û PkòZ ahð ù`aé@ûeú 5 ZûeòLùe còeUeê iõMâj ùjûA[òaû dò_ò, cûMò I _ZõRkò ^êWêfèe cû^ _eúlû ùaùk Gjû RYû_WòQò û eûcù\a aûaûu Gjò @Uû ^êWêfèùe @^êùcû\òZ cûZâûVûeê @]òK _eòcûYe @ûiþ ejò[òaû RYû_WòQò û Gjûe _eòcûY cûMòVûeê c]ý 3 MêY @]òK ùaûfò iìP^û còkòQò û

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟର ୩୧୪ ବ୍ଲକରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଉପରେ ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ୨୪ ଘଂଟିଆ ଅପଡେଟ | କରୋନାର ସଂକଟ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋଡୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ । ‘ସମ୍ବାଦ’ ଗ୍ରୁପର ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆକୁ ଆର୍ଥିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଂଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ |

Comments are closed.