ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ପରେଡରେ ମହିଳା ପାଇଲଟ ନେଲେ ନେତୃତ୍ୱ : ତେଜସ ବିମାନ,ରୋହିନି ରାଡାର୍ସ ପରେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଭାବନା କାନ୍ତ; ଏମଆଇ-୧୭ ଭି-୫ ବିମାନ ଉଡାଇଲେ ସ୍ୱାତୀ ରାଠୋଡ

2