ieKûeú \ÉûaòRþùe a§û _Wòfû Rúa^

7

eûRýùe KòW^ú ùPûeò @bòù~ûM aé¡ò _ûAaû _ùe @w _âZýûùeû_Y @ûA^Kê KWûKWò Keû~ûAQò û ^òdc ejòQò. ùKak eq iõ_Kðúd jó @w\û^ Keò_ûeòùa û aò^û WòGcAUòu @^êcZòùe ùjûA_ûeòa^ò _âZýûùeû_Y û ùjùf @ûRò @ûùc ù~Cñ KûjûYú ù\LûAaê, Zûjû _âPkòZ @ûA^þ C_ùe aòZKðe _ûjûW QòWû KeòQò û..

@]òK Z[ý _ûAñ ù\L«ê . .

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟର ୩୧୪ ବ୍ଲକରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଉପରେ ସମ୍ବାଦ ଓ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ୨୪ ଘଂଟିଆ ଅପଡେଟ | କରୋନାର ସଂକଟ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋଡୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ । ‘ସମ୍ବାଦ’ ଗ୍ରୁପର ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆକୁ ଆର୍ଥିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଂଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ |

Comments are closed.