କନକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍

ନବୀନ ନିବାସରେ “ଗୀତା ” ଦରବାର

ଓଡିଶାରେ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା । ନିକଟରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ସପ୍ତାହେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ...

@ûAbò@ûeþiòGfþ ù^UþIßKðùe IWògû

ùekaûA bòZòbìcò, gqò , ÊùeR I _eòaj^ _eò aòbò^Ü ùlZâùe ^òRe _âbûa  aòÉûe KeòQò jûA\âûaû\e Kµû^ò...

_Lûkeê _\àgâú – RùY Kaòe KûjûYú

ùfûKKaò bûùa ùi @ZòZùe @ù^K _êeÄûe _ûAQ«ò iZ ùjùf @ûRòe i`kZûKê ù^A ùi MaòðZö _½òcIWògûe _âPŠ...

ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଦୁନିଆ : ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୁଣିଆ ଓ ଦିଶାରୀଙ୍କ ମେଳି

ମାଲକାନଗିରି : ଗୁଣିଆସମ୍ମିଳନୀ । ଚାଲିଛି ଅଲୌକିିକ କାରବାର । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ । ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି...

ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ : ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସାଇ ଇଂଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ

ଜଣେ ସଫଳ ଚାଟାର୍ଡ ଏକାଉଟାଂଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ...

ଜୀବନର କାନଭାସରେ ‘ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ’

କାଠ ପଥର ପୂଜା ଛାଡି ଆସ ପୂଜ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା , ବୋହି ଯିବ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ କହିଦେଲେ ପଦେ ମଧୁ...